Winschoten

Jaarvergadering met presentaties van leden

De agenda van de algemene ledenvergadering 19 februari 2020

aanvang 19.30
locatie rozenpaviljoen, parklaan 1a, Winschoten

 1. Opening
 2. Inleiding door de voorzitter waarin ook de terugblik op het afgelopen jaar. Daarin ook de  presentatie van 2019 Semper Florens in “woord en beeld”.
 3. Vaststelling verslag van de jaarvergadering 21 februari 2019. Dit verslag stond in de nieuwsbrief van mei-sept. 2019
 4. Jaarverslag 2019 (staat gepresenteerd in de nieuwsbrief  jan. 2020)
  1. Vragen/opmerkingen. Vaststelling en ondertekening
 5. Financieel verslag 2019 (op papier ter tafel en na afloop wordt dit weer ingenomen)
  1. Vragen om toelichting
 6. Verslag Kascommissie 2019
  1. Vaststelling Financieel verslag 2019. Ondertekening
 7. Benoeming Kascommissie 2020 aftredend Mw. H. Lamain.   Nieuw (reserve)lid kascommissie
 8. Bestuursverkiezing,

Aftredend, Elly Bosman –Bol. en Dhr. A. Gringhuis (ledenadministratie)

Beiden zijn in elk geval (weer) tijdelijk herkiesbaar. Toelichting tijdens de vergadering. Kandidaten voor  beide functies kunnen zich tot 19 februari 18.00 uur melden bij de secretaris.

      9.Rondvraag en sluiting.

Na de pauze twee presentaties van leden.

Anja Oudhof vertelt ons over haar “Chabo kipjes” Deze zijn zo mak dat ze misschien wel een kipje mee neemt.

Gerrit en Aaffien Schudde en Giny Bokma ontwikkelen zich als hobbyimkers van Imkerij “de Wieke”. En dat willen ze graag met ons delen en ons laten proeven.